? برخود با جدول - پاتوق
دوشنبه 24 اسفند‌ماه سال 1388

از آسمان گفتی

با ریسمان هایی در دست

بی تقصیرم

از این همسایگی اجبار

که اگر دور بودم

که اگر کور بودم 

تو همان و

من همچنان می ماندم

رفتن فعل اجبار است

و من خوب این را صرف میکنم

خیالت نیز راحت باشد

از بابت من و چاه اسرار

که این دو نیز به گور میروند

   * * *

میدانم که میدانی

چه زیباست آسمان دنیا

درکوچه علی چپ

که آنقدر در آنجا ول گشته ام 

که گویی از اهالی همان محلم

آری دنیا در حال تغییر است

بر اساس همسایگی ها برای مثال:

اسبق همه چیز در ملاحفه بود

و اینک در لفافه

نیک بودن دلیل بر جهل والا

دانستن دلیل بر خود سوزی

پیام های اشتباه بی ربط

دلیل جویای حال خوانده شدن

   * * *

کلی دلایل بند تمبانی

همه دست دردست همند

و حال آرزو باطل بر این دارم

زمانی که جدمان سیب را خورد

به جای آدم خر می شد

و مانیز کره هایش می شدیم

ودل خوش به چرا و زناء

نه این ناندر تال هایی

که در خاکستری دنیا

جان می دهیم


   * * *

هرکه هر چه می خواهد بفهمد

بفهمد ما که گفتیم