? درگیر و دار خویشم - پاتوق
پنج‌شنبه 11 اسفند‌ماه سال 1390

من در گیر گذر زمان

زمان درگیر و دار جدای از ما

این چرخ و زنجیر

روغن بیخیالی میخواهد

تاهمه چیز بیهوده تر

بر یکدیگر بلغزد