? پایان حرام - پاتوق
سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1388

بیزارم از ناتوانی زبان 

چشمم به روی تقویم می خزد 

در ورای این ماه های قمری 

به دنبال نقطه ای که حرام نباشد 

آری حرام می خواهم در وقتی عزیز  

حرام می خواهم نه برای هوس  

برای زیستن در زمان حال 

که به جز این 

 همه چیز درپس و پیش است

با حرام معبود را بهتر می بینم

و تو مرا ورای لفافه..