? غم=بخشش - پاتوق
جمعه 18 دی‌ماه سال 1388

غم و اندوه دو دشمن اصلی هستند؛

وقتی برای غم اندوه نیست؛

جایی برای غم اندوه نیست؛

غم به مقبولیت تبدیل میشود؛به بخشش؛

غم و اندوه چیزهایی را می بخشند ؛

که شاید هیچ وقت بخشیده نمی شدند؛

هیچ وقت!!!