? کاش شما بودم - پاتوق
سه‌شنبه 15 تیر‌ماه سال 1389

کاش هنوز نمی شناختمت به این صورت 

کاش هنوز . شمابودم