? آغاز بخش بیست و چهارم زندگی - پاتوق
شنبه 12 تیر‌ماه سال 1389

صبح بیهود با خورشید ظهر شروع شد

پرده آویزان پنجره نیز از بیهوده گی در سکون بود

شاید یک باشد یا دو .چه فرقی میکند 

هر چه هست بیهوده تر از دیروز است

صدای تکراری پنکه اولین ندای روزم میشود

مانند  صدا آن دختر در چند روز پیش

میروم خاموشش کنم ......