? جدال عقل و دلم - پاتوق
سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1388

خیلی سخته وقتی نمیدونی

حقیقت اونی که می بینی

یا اونی که میدونی.

بین واقعیت و دروغ شاید فقط یه کسره باشه


****

شاید باید شعری نو گفت

شاید باید بیتهای قدیمی را

جانشین بیتهای جدید کرد

شاید گذشته دو باره در حال تکرار است

و شاید باید از کنار حقیقت گذشت

تا بتوان لبخندی دو باره زد

کاش هیچ وقت خیلی مسال رو نفهمم

تا آسوده بمیرم


***********

شاید حقیقت آن روی سکه است که هیچ وقت نمایان نمیشه. امشب ساعتها قدم زدم و فکر کردم

جدال بین عقل دل داشتم جدالی بس ناجوانمردانه ولی در سرزمین وجود من دل حاکم و عقل رئیت است. و تلاش بیهوده عقل بسیار دیدنی است.


******************

ولی از کنار شب میگذرم تا سپیده در وجودم جاویدان شود .و به طلوع سپیده ایمان دارم .

تنها حقیقت نور سپیده است.